sábado, 5 de abril de 2008

El legendario Lech Walesa

El Peruano, 20 de junio de 2007. Pág. 12.

LÍDER DE SOLIDARIDAD Y DE POLONIA LIBRE

El legendario Lech Walesa

Ricardo Sánchez-Serra

Periodista.Directivo de la Prensa Extranjera en el Perú

Lech Walesa, el famoso sindicalista polaco, llegó a Lima. Los entonces jóvenes de la década de 1980 lo conocíamos sólo por los periódicos y admirábamos sus luchas contra el régimen comunista del general Wojciech Jaruzelski. Ahora, lo veremos en persona gracias a la embajada polaca, la Confiep y la universidad de Lima, que le conferirá el Doctorado Honoris Causa.
Fundador del combativo sindicato Solidarnosc, Walesa era una piedra en los zapatos de los gobernantes comunistas polacos, por lo que fue perseguido y detenido en varias oportunidades. Como era muy famoso interna y externamente, ello lo amparó de ser ejecutado. Al parecer de muchos, el hecho de que estuviera un papa polaco en el Vaticano lo salvó.
Nació en Popowo, el 29 de setiembre de 1943. Hijo de campesinos y devotos católicos, Lech Walesa es hoy el polaco más admirado del mundo, después de Karol Wojtyla (Juan Pablo II) y que se entienda que no desmerecemos a otros grandes como la científica Marie Curie Sklodowska, el escritor Enrique Sienkiewicz, el literato Czeslaw Milosz, la poetisa Wislawa Szymborska, todos premios Nobel. Asimismo, los geniales Federico Chopin y Nicolás Copérnico; el héroe Tadeus Kosciuszko; el “profeta” Adam Mickiewicz; y el valiente cardenal Stefan Wyszynski, entre otros. En el Perú, no olvidamos la contribución de Ernesto Malinowski, quien ideó el ferrocarril más alto del mundo.
Walesa es símbolo en la lucha por la libertad. Es muy católico. Fue un electricista de los astilleros Lenin en Gdansk (ex Danzig), creó un sindicato clandestino y en 1980 lideró la revuelta que hizo retroceder al régimen comunista polaco, provocando su caída. El general Jaruzelski asumió el Consejo Militar de Salvación Nacional y reprimió ferozmente a la oposición, además de apresar a Walesa, a quien en 1983 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, distinción que recibió su esposa, Danuta, en Oslo, debido a que si él salía de Polonia no lo dejarían entrar más.
El decenio de 1970 y el de 1980 los pasó encabezando la resistencia contra el régimen, hasta que en 1990 llegó a la presidencia de la República, llevando a su país a aceleradas y audaces reformas económicas que no fueron bien entendidas, lo que le hizo perder la jefatura del Estado en 1995.
-------------El Peruano, 20 czerwca 2007. Pp. 12.
Lider "Solidarności" i Wolnego Polska Legendarny Lecha Wałęsy
Ricardo Sanchez-Serra
Dziennikarz. Dyrektorzy zagranicznych Prasa w Peru

Lech Wałęsa, słynnego związkowca Polski, przybyłych w Limie. Następnie młodzi ludzie w 1980, znane nam już tylko przez gazety i podziwiać ich zmagania przeciwko komunistycznym reżimem generała Wojciech Jaruzelski. Teraz będzie zobaczyć w osobie dzięki Polski do ambasady, CONFIEP i Uniwersytetu w Limie, która przyznaje doktor honoris causa. Założyciel combative związków zawodowych Solidarność, Wałęsa został kamień na buty z komunistycznych władców Polski, aby został aresztowany i gonił kilkakrotnie.
Jak dobrze wiadomo, wewnętrznie i zewnętrznie, że być wykonane zgodnie. Najwyraźniej wielu fakt, że był Polski papieża w Watykanie zapisane. Urodził się w Popowo, 29 wrzesień 1943. Syn chłopów i pobożnych katolików, Lech Wałęsa jest obecnie najbardziej podziwianej Polski w świat, po Karolu Wojtyle (Pope John Paul II), który jest zrozumiały i nie umniejsza innych najsłynniejszych naukowych, takich jak Marie Skłodowskiej Curie, pisarz Henryk Sienkiewicz, pisarz Czesław Miłosz, Wisława Szymborska poetka, wszystkich laureatów Nagrody Nobla. Również wielki Chopin i Nicolaus Copernicus, bohater Tadeusz Kościuszko, "prorok" Adam Mickiewicz, i odważny kardynał Stefan Wyszyński, między innymi. W Peru, nie zapomnij wkład Ernesto Malinowski, którzy opracowali na świat najwyższe kolejowej. Wałęsa jest symbolem w walce o wolność. Jest to bardzo katolickie.
Był elektrykiem w Stoczni Lenina w Gdańsk (dawniej Danzig), stworzył w 1980 roku tajne zawodowych i doprowadziło do buntu, że wziął z powrotem do Polski komunistycznego reżimu, powodując jej upadek. Ogólne Jaruzelski stał się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego i zajadle represjonowanym opozycji, w uzupełnieniu do ujęcia Wałęsy, którzy w 1983 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodę Nobla, rozróżnienia roku otrzymał jego żona, Danuta, w Oslo, bo jeżeli Polska nie wyjechał, co najbardziej mogłoby pochodzić. W dekadzie od 1970 do 1980 r. i wzrosła do prowadzić do oporu wobec reżimu, aż w 1990 roku przybył do przewodniczenia Republice, prowadząc swego kraju do przyspieszonych reform gospodarczych i pogrubienie, że zostały źle zrozumiane, który ustanowił go stracić głowy państwa w 1995 roku.

No hay comentarios: